2023-2024 Schoolgids

Een schoolgids in een digitaal jasje, met de mogelijkheid deze te printen of te downloaden. Alles is gerangschikt op alfabet en daardoor gebruiksvriendelijk.. U kunt nu sneller de gewenste informatie opzoeken door te scrollen door de kopjes of de zoekfunctie te gebruiken. Tips of opmerkingen zijn van harte welkom. U kunt ons hier een mail sturen.

Wij wensen iedereen veel leesplezier!

Er is een lijst gemaakt door SameNoord. SameNoord werkt aan gezondheid van gezinnen en een kindvriendelijke omgeving in Noord-Wijchen.

Veel ouders geven aan niet te weten wat er allemaal is in Wijchen. Daarom is er een overzicht gemaakt dat u hier  kunt downloaden. U vindt hier informatie over:

 • Financiële hulp
 • Mantelzorg
 • Gezamenlijke eetactiviteiten
 • Gezond eten
 • Sporten
 • Kindvriendelijke wijk
 • Informatiebronnen

Vragen of reacties? gwink@ggdgelderlandzuid.nl / 06 4632 7992 (Gerda).

Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het VO gaat een verantwoordelijke taak. Wij willen hier zorgvuldig mee omgaan. Bij het opstellen van dit advies nemen we de volgende aspecten mee: de gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem, de gegevens van de methode gebonden toetsen, de observatiegegevens en de zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding van de leerling.

In groep 6 wisselen we tijdens de voortgangsgesprekken in februari / maart mondeling de verwachting uit van de uitstroom naar het VO. Aan het eind van het schooljaar is er een gesprek.

In groep 7 bespreken we tijdens de voortgangsgesprekken in februari / maart het voorlopig schooladvies. Uw zoon / dochter is bij dit gesprek aanwezig. Aan het eind van het schooljaar is er een gesprek.

In groep 8 wordt in oktober het voorlopig advies besproken tijdens de omgekeerde oudergesprekken. In februari wordt het definitief advies gegeven voor de open dagen van het VO. Voor 1 maart dient u als ouder(s) uw zoon / dochter op de school van uw keuze aan te melden.

De volgende richtlijnen hanteren wij voor de advisering: 

 • VWO
  Leerlingen hebben een goede zelfverantwoordelijkheid en planningsvaardigheden Beschikken over doorzettingsvermogen en goede motivatie
  Hebben inzicht in de lesstof
  CITO-LOVS: maximaal I of I+ scores
  Maximaal 1 hoge II score
 • HAVO
  Zie boven, hebben behoefte aan meer begeleiding van de leerkracht.
  CITO-LOVS: II en I scores.
  Indien er een III- score is op een CITO –toets, dan moet er een voldoende zijn voor het zelfde vak op de methode gebonden toets. 
 • VMBO T
  Leerlingen hebben begeleiding nodig van de leerkracht op het gebied van taakwerkhouding, zelfsturing, planning. Deze leerlingen zijn gemotiveerd om te leren.
  CITO-LOVS: maximaal II en III scores.
  Maximaal 1 hoge IV score. 
 • VMBO K
  Deze kinderen hebben behoefte aan regelmatige herhaling van de lesstof en zijn meer praktisch ingesteld. Over het algemeen worden deze kinderen opgeleid tot praktische beroepen. Huiswerk wordt door deze leerlingen vaak gezien als een belasting.
  CITO-LOVS: III en IV scores. 
 • VMBO B/praktijkonderwijs
  Zie hierboven.
  VMBO B: CITO-LOVS: IV en V scores of anders vermeld zoals in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.
 • Praktijkonderwijs: Het uitstroomniveau is bepaald in het OPP van de leerling.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)                                                                                                                        

Voor leerlingen die (tijdelijk) extra hulp nodig hebben, is er het LWOO. De leerlingen in het LWOO krijgen extra begeleiding. Daarnaast volgen de leerlingen onderwijs in kleinere groepen, waardoor ze meer aandacht krijgen. Leerlingen in het LWOO volgen hetzelfde programma als leerlingen in het regulier onderwijs en sluiten de opleiding meestal gewoon af met een VMBO-diploma. De Regionale Verwijzingscommissie (RVC) bepaalt, aan de hand van landelijk vastgestelde criteria, of de leerling in aanmerking komt voor LWOO.

Leerlingen die hier eventueel voor in aanmerking komen moeten een leerachterstand hebben op tenminste twee van die vier leergebieden; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Minimaal één daarvan moet rekenen of begrijpend lezen zijn. Als uitgangspunt wordt soms naar het LOVS gekeken. Soms kan een aangetoonde sociaal-emotionele problematiek ook leiden tot plaatsing in het LWOO. (uit de brochure ‘toelating tot het Leerwegondersteunend- en Praktijkonderwijs)

Procedure voor een afwijkend advies indien ouders het niet eens zijn met het advies.

 1. De basisschool maakt zijn schooladvies weloverwogen. Indien ouders er niet mee kunnen instemmen, wordt dit vermeld op het Inschrijfformulier van het VO. De basisschool wijzigt het advies niet op verzoek van de ouders. Ouders kunnen in gesprek gaan met de directeur van de school.
 2. Ouders kunnen eventueel een nader intelligentieonderzoek laten doen.
 3. Ouders worden verwezen naar de school van het VO, waar de uiteindelijke beslissing voor plaatsing ligt.

Aan het eind van het jaar besteden we extra aandacht aan de groepen 8. Zij gaan immers de school verlaten en sluiten daarmee de basisschoolperiode af.

De kinderen van groep 8 nemen aan het begin van het schooljaar zelf een agenda mee naar school. Dit hoeft geen dure te zijn, er kan worden volstaan met een eenvoudige agenda.

De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang en vrije tijd in de breedste zin. De doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen/jongeren van 0–19 jaar staat hierin centraal. De samenhangende activiteiten binnen de brede school hebben tot doel de ontwikkelingskansen van kinderen in het gezin, in hun vrije tijd, op school en in de buitenschoolse opvangsituatie te verbreden.

In Wijchen werken vier kernpartners samen: De gemeente Wijchen Samenwerkingsstichting Kans en KleurDe Eerste Stap en Meer Welzijn.

De Eerste Stap verzorgt de opvang voor de leerlingen van de Paschalisschool. Naast BSO is ook Peuteropvang Suikerberg in het gebouw gehuisvest.

Daarnaast participeren er binnen de Brede School Suikerberg nog andere partners, de bondgenoten; voetbalvereniging SC Woezik, turnvereniging de Leleaart, tafeltennisvereniging ONI, tennisvereniging Haanenbergh, schietvereniging Strijdlust, Leefbaarheidsgroep de Woezik en de Paschalisvereniging.

Spelen en ontspannen bij de buitenschoolse opvang ‘De eerste stap’ biedt buitenschoolse opvang bij onze school. Er is een prettige en open samenwerking met de school en onze manier van werken is op elkaar afgestemd.

Je kind kan voor en na schooltijd terecht op de BSO, in de vakanties en tijdens studiedagen zelfs de hele dag. Alles wat we doen bij ‘de eerste stap’ is erop gericht om aan te sluiten bij de ontwikkeling van je kind. Dat geldt ook voor de activiteiten op de BSO. Kinderen worden uitgedaagd om deel te nemen aan verschillende activiteiten: creatief, technisch, sportief, cultureel, culinair en natuur. Je kind is vrij om deel te nemen!

Het opvangen van schoolkinderen heeft een eigen karakter. Ontspanning en gezelligheid zijn namelijk net zo belangrijk als ontdekken en doen. Vrije tijd en activiteit moeten in evenwicht zijn. Wij zorgen voor die balans.

Heb jij buitenschoolse opvang nodig voor je kind(eren) en wil je meer weten over de mogelijkheden bij ‘de eerste stap’? Op onze website (klik hier) vind je hier uitgebreide informatie over.

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze afdeling Klantcontact. Zij staan je graag te woord. Zij zijn te bereiken via 024-6488388 of via ouderportaal@deeerstestap.nl

Wij gebruiken Parro als standaard communicatiemiddel tussen school en  ouders (zie onder “Parro“).

Van ouder naar leerkracht
Hier gelden de volgende afspraken:

 • Ouders gebruiken uitsluitend Parro in hun communicatie naar de leerkracht toe, dus geen email meer.
 • Ouders sturen slechts zakelijke mededelingen naar een leerkracht. Dit kan dus bijv. een aanstaand doktersbezoek zijn. Wilt u toch inhoudelijk iets bespreken met de leerkracht, geef dan bij hem of haar aan dat u een afspraak wilt maken (via Parro of telefonisch).
 • Een ziektemelding op de dag zelf wordt telefonisch doorgegeven (024 – 3661209). In de regel neemt de conciërge dit aan en geeft dit door aan de leerkracht. Graag bellen tussen 8.00 en 8.20 uur.

Van ouder naar school

 • Personeelsleden zonder groep (directie, IB, ICT) zijn niet via Parro bereikbaar; in dat geval kunt u de mail gebruiken.
 • In werkgroepen (waar ook ouders in kunnen zitten) blijft mail de meest praktische optie.

Overige afspraken

 • Leerkrachten zullen ook via Parro contact met u opnemen indien dit nodig is. In sommige gevallen zal er telefonisch contact gezocht worden.
 • Personeelsleden zonder groep benaderen u in de regel per mail of telefonisch.
 • Leerkrachten kunnen besluiten om gedurende bepaalde tijden geen Parro berichten te ontvangen (bijv. gedurende schooltijd, weekend en/of vakantie)). U kunt dit in de app zien.
 • Uitnodigingen voor ouderavonden ontvangt u via Parro.
 • Wanneer er ouders gezocht worden om bijv. ergens kinderen naar toe te rijden, komt dit verzoek voortaan ook via Parro.

Doordat ook de Paschalis Flits via Parro vrijdags automatisch naar u wordt verstuurd, hoeft u maar één kanaal in de gaten te houden: (vrijwel) alle informatie vanuit school komt via Parro.

Wist u dat u Parro niet alleen via de telefoon app kunt gebruiken? U kunt hem ook op de pc installeren (zie bij “Parro“).

PASCHALISSCHOOL

De Suikerberg

Suikerbergseweg 2
6604 AE Wijchen
T (024) 3661209
mail: paschalis.administratie@kansenkleur.nl

 

SCHOOLBESTUUR

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Stationsplein 1
6602 BN Wijchen
Postbus 5
6600 AA Wijchen
T (024) 648 78 90

mail: info@kansenkleur.nl
website: www.kansenkleur.nl

Bestuurder: Reint Bos

 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Inspectie van het Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bezoekadres: Spoorlaan 420   5038 CG   Tilburg

Correspondentieadres: Postbus  88   5000 AB   Tilburg

Telefoonnummer: 088-6696000

www.onderwijsinspectie.nl

 

VERTROUWENSPERSONEN

De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:
dhr. Wilm Janssen, bereikbaar op de nummers (024) 397 79 37 en 06 17421434
mevr. Truus Palmen, bereikbaar op nummer: 06 29233401

 

ONDERWIJSTELEFOON

T (06) 8804

 

INFORMATIE EN ADVIESCENTRUM

Voor ouders van kinderen in het primair onderwijs.
T 0800 – 5010

 

ONDERWIJSWINKEL WIJCHEN

T (024) 642 57 59

We werken in groep 7 en 8 met de nieuwe smartboard methode ‘Groove.me’. De basis van de lessen is actuele muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. Het thema van één liedje staat elke les centraal en wordt gebruikt om leerlingen Engels te leren. Daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. Uitgangspunten van Groove.me zijn:

 • bijna alle kinderen houden van muziek, waardoor ze gemotiveerd zijn via muziek Engels te leren;
 • muziek geeft zelfvertrouwen;
 • muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden;
 • met muziek wordt Engels geleerd via: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.

In de ochtendpauze eten de kinderen fruit of groente. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn niet toegestaan. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht. We adviseren het gebruik van fruitbakjes en broodtrommels en drinken zoveel mogelijk uit bekers. Afval willen we namelijk beperken. De kinderen ruilen onderling geen eten of drinken. Wilt u bakjes en bekers voorzien van een naam voorzien? Het eten wordt bewaard in een tas aan de kapstok. Voor melk en met warme dagen is er de mogelijkheid het drinken in een koelkast te zetten. We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Mocht er eten over zijn, dan geven we dat weer mee naar huis.

Wij vinden het belangrijk dat eetmomenten rustig en in een ontspannen sfeer verlopen. De groepsleerkracht blijft in de groep tijdens de lunch. Alle kinderen zitten aan hun eigen tafel en wachten rustig op elkaar. Als uw kind langer de tijd nodig heeft, zal daar een passende oplossing voor gezocht worden.

Steeds vaker worden er in de groep film en/of foto opnames gemaakt. Het is een mooi middel om van en met elkaar te leren. Het filmmateriaal is uitsluitend bedoeld voor het leerproces van de leerkracht en de leerlingen.

Het is goed om te weten dat beeldmateriaal waarop (uw) kinderen te zien is nooit zonder uw toestemming online wordt geplaatst of gedeeld via andere media.

Sinds enige tijd is het op onze school gebruikelijk dat het management zogenoemde ‘flitsbezoeken’ brengt aan alle groepen. Ook de intern begeleider gaat waar nodig deze bezoeken afleggen. Zoals het woord al doet vermoeden, gaat het hierbij om korte bezoekjes van slechts een paar minuten waarin we kijken naar het onderwijs dat in de groep wordt gegeven. Met enige regelmaat voeren we naar aanleiding van deze flitsbezoeken korte gesprekken met de leraren waarin het onderwijs centraal staat. Doel van deze gesprekken is vooral het samen nadenken over ons onderwijs en samen zoeken naar mogelijkheden om dit onderwijs nóg beter te maken. Doordat het management met deze werkwijze meer tijd in de groepen doorbrengt, kan het zijn, dat wij niet altijd direct beschikbaar zijn wanneer u belt of langskomt met een vraag. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Jaarlijks komt een fotograaf de school bezoeken. Hier krijgt u tijdig bericht van.

Informatie voor ouders voor gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is het inspraakorgaan dat het bestuur adviseert en controleert op bovenschools niveau. De bevoegdheden zijn overgedragen door de MR.

Gevonden voorwerpen worden altijd bij de conciërge gebracht. Hier staat een grote bak, waar alles in verzameld wordt. Deze spullen worden een maand bewaard en daarna verwijderd.

Onderzoek van de G.G.D. op de school

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar – indien van toepassing voor school (niet in de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen)

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).

Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.

Samenwerking

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

Contact en bereikbaarheid

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Op www.ggdgelderlandzuid.nl  staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

GGD Gelderland-Zuid
Kersenboogerd 2, 4003 BW in Tiel

HOE WERKEN WE IN DE GROEPEN 1-2?

Uw kind leert op deze leeftijd veel door te doen en te ontdekken. We noemen dat handelend leren. U herkent het vast wel. Wat uw kind de ene dag nog niet kan, kan hij/zij de volgende dag wel. Of juist andersom. Op school is dat niet anders. We willen hier op school zo goed mogelijk bij aansluiten. Bij ons op school doen we dat in de groepen 1-2 met Onderbouwd.

Onderbouwd, speels werken aan doelen

Uw kind kan al vroeg spelen als geen ander. En daar willen we bij de onderwijsmethode Onderbouwd gebruik van maken. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan uw kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat op een ontspannen manier kennis wordt vergaard. Die kennis heeft hij/zij in de volgende groepen nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.

Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

In drie stappen worden alle materialen aangeboden:

Leerstap 1: Introductie in de grote kring

Tijdens de eerste leerstap wordt het leerdoel op speelse wijze in de grote kring geïntroduceerd. Hierbij maken we gebruik van Villa Letterpret, Fred van de Rekenflat of Wim de Woordspin. Via poppenspel leren kinderen op een laagdrempelige en boeiende manier.

Leerstap 2: Verwerking in kleine groepjes

Tijdens de tweede leerstap wordt het materiaal ingezet tijdens de werkles.

Leerstap 3: Individueel controlemoment

Voor alle kinderen is er een kaart waarop alle leervorderingen worden bijgehouden. Zo krijgt het kind zicht op welke materialen al beheerst worden en welke nog niet. Voor elk ontwikkelingsmateriaal dat goed gemaakt wordt door de kinderen, krijgen ze een stempel. Zijn alle materialen, die bij een bepaald doel horen, goed gemaakt, dan komt er een sticker op de kaart. Zo kunnen kinderen precies bijhouden wat ze al kunnen en waarmee ze nog moeten werken.

Volgen van de ontwikkeling

Bij de start van uw kind in groep 1 heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Dit kan zijn na twee weken, wanneer uw kind direct na de zomervakantie is ingestroomd. In alle andere gevallen is dit gesprek de laatste middag nadat uw kind een aantal dagdelen is komen wennen. We krijgen met dit gesprek een goed beeld hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan is verlopen.

De ontwikkeling van uw kind volgen we doelgericht met Onderbouwd. De observaties die de leerkracht tijdens de kringactiviteiten en het werken / spelen van uw kind doet zijn van groot belang. Bij elke aanbieding van een doel schat de leerkracht in of uw kind dit al kan. Als dat zo is, wordt er een zogenaamde verrijkingsopdracht aangeboden. Zo blijft en wordt uw kind uitgedaagd te leren. Heeft uw kind nog herhaling nodig? Dat past binnen het ‘leren’ van kleuters. Dan bieden we het materiaal op een later tijdstip nog eens aan. Vinden we dat uw kind extra aandacht nodig heeft op een bepaald gebied, dan nodigen we u uit voor een gesprek. Samen bespreken we dan wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en welke bijdrage u als ouder kan leveren.

Omdat kleuters zich op hun eigen manier en op hun eigen moment ontwikkelen, hebben we ervoor gekozen geen CITO – toetsen in de groepen 1-2  af te nemen.

HOE WERKEN WE IN DE GROEPEN 3 T/M 8?

Onze school werkt dit schooljaar met combinatiegroepen voor 1-2, 3-4 en 5-6. Daarbij is je jaargroep de basis. Het komende schooljaar (’22-’23) gaan we dit uitbouwen naar allemaal basisgroepen, steeds met twee leerjaren gecombineerd.

Wij werken met het IGDI model. Dit staat voor: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Het is een instructiemodel met een zeer groot leerrendement. Leerlingen die minder instructie nodig hebben gaan, na een korte instructie, zelf aan het werk. Zij maken minder stof en krijgen daarnaast ander werk. Leerlingen die juist meer moeite hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie. De instructie is in het kort in drie groepen onderverdeeld; verkorte-, basis- en verlengde instructie. We spreken daarom over onderwijs op maat, de leerstof en instructie worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. Binnen Leren Zichtbaar Maken maken we de leerlingen steeds meer bewust van hun instructie behoefte per doel. Door middel van voortoetsen kunnen de leerlingen steeds meer zelf bepalen welke doelen zij al beheersen, wat er nog moet worden geoefend of instructie voor nodig is.

Volgen van de ontwikkeling

De ontwikkeling van uw kind volgen we o.a. met de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht. Daarnaast nemen we in januari en in mei – juni CITO – toetsen af. Wanneer de ontwikkeling van uw kind extra aandacht nodig heeft, nodigen we u uit voor een gesprek. Uiteraard kunt u ook altijd zelf een gesprek aanvragen bij de leerkracht wanneer u daar behoefte aan heeft.

Voor elke klas zijn twee groepsouders. Groepsouders ondersteunen de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten of regelen dit met andere ouders in de klas.

Men kan maar voor één groep groepsouder zijn. Groepsouders worden voor één jaar benoemd. Het volgende jaar kunnen zij zich weer beschikbaar stellen.

De groepsoudervergaderingen zijn ongeveer vier keer per jaar. De groepsouders zijn naast de werkgroepen een onderdeel van de ouderraad.

 

Voor meer informatie mailt u naar:  paschalis.or@kansenkleur.nl

Schoolgrootte
De Paschalisschool is een school met rond de 340 leerlingen. De school is gehuisvest op De Suikerberg. Op deze locatie zitten de groepen 1 t/m 8 en peuteropvang De Suikerberg.

Vanaf groep 3 raden we aan: voor de jongens een korte broek en T-shirt voor de meisjes een gympakje of ook een korte broek en T-shirt en voor iedereen uiteraard gymschoenen.

Gymrooster schooljaar 22/23

tijd  maandag  dinsdag*  donderdag  vrijdag       
08.30-09.15  7-8a  5-6a  5-6b  3-4b       
09.15-10.00  7-8c  1-2a  5-6c  5-6a       
10.00-10.45  7-8b  1-2b  7-8a  1-2a  9.45u eten / niet buitenspelen 
10.45-11.30  5-6c  1-2c  7-8b  1-2b       
11.30-12.15  5-6b  1-2d  7-8c  1-2c  12.15 eten / niet buitenspelen 
12.30-13.15  3-4a  3-4b  3-4c  1-2d       
13.15-14.00  3-4c    3-4a         

* De groepen 1-2 wisselen een paar keer per jaar onderling de tijden. U wordt hier door de leerkrachten over geïnformeerd.

De kinderen van groep 1-2 gymmen op gymschoenen. Wij vinden het fijn als de kinderen hun gymschoenen het hele jaar op school laten.

De onderwijsinspectie wil graag dat kinderen die vóór 1 januari vier jaar worden, starten in groep 1 en aan het einde van het schooljaar doorstromen naar groep 2. Zo kunnen zij de basisschool doorlopen in (minder dan) 8 jaar. Het is van belang hier kritisch naar te kijken. Het is belangrijk om veel te spelen en met je lijf bezig te zijn. Wanneer uw kind toch nog in groep 1 blijft of toch langer in groep 2 blijft is er dan ook geen sprake van zittenblijven of niet cognitief sterk genoeg zijn. Soms is het beter als je wat meer de tijd mag nemen.

Het gaat hier dus om de jongste kleuters, die in de maanden oktober – november – december 4 jaar worden. Deze “herfstkinderen” beginnen op het moment dat ze vier worden in groep 1. Het is van belang dat we goed kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Bij de start vragen we u daarom een intake formulier in te vullen. Hier staan vragen in over de ontwikkeling van uw kind en vormen de basis van het omgekeerde oudergesprek. Dit gesprek heeft plaats aan het eind van de wenperiode. Aan het einde van het schooljaar kijken we hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en welke groep het beste bij hem/haar past.

Wij vinden de ontwikkeling van kinderen (sociaal-emotioneel en cognitief) bepalend, en niet zo zeer de geboortedatum en leeftijd. Dit geldt overigens ook voor kleuters uit groep 2, die qua leeftijd wel zouden kunnen doorstromen naar groep 3, maar er nog niet klaar voor zijn. Zij krijgen een “verlengde kleuterperiode”. Uiteraard wordt dit door de school onderbouwd met argumenten en vindt dit alles in overleg met u als ouders plaats. Het advies van de school is echter bindend.

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de groepsleerkrachten of bij de intern begeleider, Lucienne van der Summeren.

De leerlingen uit groep 8 krijgen op vrijdagmiddag  huiswerk mee. Dit kan zowel een leer- als een werktaak zijn. De leerlingen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen voor opgegeven taken. Enige begeleiding van u zal misschien wel nodig zijn, maar ook kunnen ze op dinsdag, woensdag en donderdag met problemen terecht bij de leerkracht.

Het huiswerk moet op vrijdagmorgen weer op school ingeleverd worden. Huiswerk wordt zo nodig op niveau gegeven.

De leerlingen van groep 5 krijgen geen leerwerk meer mee naar huis voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek (Argus Clou). Ze krijgen per vak twee keer een toets waarbij ze het boek mogen gebruiken en wij hen leren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. De tijd die overblijft, wordt besteed aan het aanleren van leerstrategieën.

Bij de leerlingen van groep 6 wisselen we boektoetsen af met toetsen waar thuis voor geleerd kan worden, zodat er een duidelijke opbouw is richting zelfstandig leren. De topografietoetsen nemen we af en de betreffende stof gaat mee naar huis om uit het hoofd te leren a.d.h.v. opzoekkaarten.

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen de toetsen van Argus Clou wel mee naar huis om te leren. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs staat hierbij centraal.

Stap ’s morgens een willekeurige groep van de Paschalisschool binnen en het eerste wat op moet vallen is het grote witte bord voor in het lokaal, waarop vaak met gekleurde sierletters “Welkom in de groep” staat geschreven. Dit smartbord is het computerscherm van de leerkracht; een belangrijk hulpmiddel om een uitleg bij een bepaald vak visueel te ondersteunen. Onze huidige methodes beschikken naast de moderne boeken ook over software voor het smartbord; alle lessen die horen bij lezen, rekenen, spelling of de wereld oriëntatievakken zijn op het smartbord tevoorschijn te halen. De leerkracht kan daarbij korte notities en tekeningen maken of een filmpje over een bepaald onderwerp laten zien.

Naast de smartbordsoftware beschikken de methodes ook over educatieve oefensoftware voor de leerlingen. Elke groep beschikt over een flink aantal laptops; vanaf groep 4 heeft ieder kind de beschikking over een “eigen’ laptop, maar ook in de groepen 1-2 en voor de leerlingen uit groep 3 zijn er laptops. ICT biedt mogelijkheden om lesstof op meerdere manieren aan te bieden, wat aantrekkelijker onderwijs oplevert. In de educatieve software wordt de oefenstof visueel, auditief en interactief nogmaals ter sprake gebracht; dit heeft een stimulerende werking op de leerlingen en zij leren met plezier, zij oefenen meer en de werkwijze is efficiënter.

De leerlingen kunnen geheel zelfstandig en vaak op eigen niveau oefenen met de leerstof. Het kan ook zijn dat een bepaalde opdracht juist aanleiding geeft voor een vorm van samenwerking. Enkele voorbeelden hoe wij de ICT inzetten bij leerlingen in een groep: groep 1-2 leert bepaalde begrippen onderscheiden bij een vertelplaat,  groep 3 oefent  het verklanken van letters of eenvoudige woordjes, groep 4 gaat met het automatiseren van tafel van 4 aan de slag, groep 5 kan een bepaald spellingsprobleem nog eens extra doornemen en de bovenbouw kan de computer gebruiken om werkstukken over een zelf gekozen onderwerp  te maken. In de groepen 4 t/m 7 werken we geheel digitaal met de rekenmethode Pluspunt en hebben de kinderen geen (werk)boeken meer. De computer houdt de vorderingen van de leerlingen bij en geeft ze oefenstof op maat.

Nieuwe leerlingen die 4 jaar worden

Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en u overweegt uw kind in te schrijven op de Paschalisschool? U kunt dan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Naast een korte rondleiding krijgt u informatie over onze manier van werken en is er uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen.

U kunt contact opnemen met Anita Pauls, administratief medewerkster. Zij is telefonisch bereikbaar op het nummer (024) 3661209. U kunt ook een e-mail sturen naar: paschalis.administratie@kansenkleur.nl

Vermeld in uw bericht alstublieft: naam/geslacht/geboortedatum van uw kind(eren)/adres/telefoonnummer. Wij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak.

Ongeveer 4 weken voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een uitnodiging waarin vermeld staat in welke groep uw kind geplaatst is. Wij vragen u om het bijgevoegde formulier kennismaking in te vullen. Wilt u na invulling van het formulier telefonisch contact (binnen een week) opnemen met de leerkracht om kennis te komen maken met uw kind? Het is de bedoeling dat u het ingevulde kennismakingsformulier dan meebrengt. Uw kind start de dag nadat hij/zij vier is geworden. Omdat elk kind anders is, kunnen we afspraken maken hoe de eerste week er uit gaat zien, zodat uw kind met plezier naar school komt.

We merken dat kinderen steeds later zindelijk worden. Uw kind moet zindelijk zijn om te kunnen instromen in een kleutergroep. Is dat niet het geval, dan kunt u bij o.a. de GGD terecht voor training en ondersteuning. De intern begeleider kan u hierover adviseren. Ook bij uw huisarts of het consultatiebureau kunt u voor advies terecht. Hoe vervelend ook, uw kind zal pas later naar school kunnen. Een uitzondering is wanneer er een medische reden is voor het niet zindelijk zijn. Dan zijn we uiteraard bereid om samen met u te kijken wat er nodig is en vragen we u met ons het gesprek aan te gaan.

Tot 4 weken voor de zomervakantie kunnen er leerlingen instromen in de groep. Kinderen die na die periode 4 jaar worden stromen direct in na de zomervakantie. In de laatste schoolweek voor de zomervakantie is er een uitwisselingsuurtje waar de kinderen die in augustus starten kennis kunnen maken met de leerkracht en de groep.

Indeling van de groepen

Bij het indelen van de nieuwe leerlingen wordt o.a. gekeken naar een evenwichtige verdeling van aantallen, jongens/meisjes en de ontwikkelbehoefte van de groep en/of leerling. Deze argumenten zijn leidend voor de indeling.

Het is dus niet vanzelfsprekend dat uw zoon/dochter in de groep komt bij de leerkracht waar een ouder broertje of zusje al eerder heeft gezeten.

Nieuwe leerlingen die al onderwijs volgen 

Overweegt u uw kind(eren) in te schrijven op de Paschalisschool en gaat het om een verandering van basisschool? U kunt dan contact opnemen met Anita Pauls, administratief medewerkster, om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Zij is telefonisch bereikbaar op nummer (024) 3361209. U kunt ook een mail sturen naar paschalis.administratie@kansenkleur.nl

Vermeld in uw bericht alstublieft: naam/geslacht/geboortedatum van uw kind(eren)/adres/telefoonnummer. De intern begeleider van de betreffende bouw neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

De intern begeleider is Lucienne van Summeren en zij coördineert de zorg voor kinderen die iets extra’s nodig hebben buiten datgene wat standaard in de klas wordt aangeboden. Aldus is ze een steun voor de leerkrachten.

WAT IS PRECIES EEN INTERNE VERTROUWENSPERSOON?

TAKEN EN FUNCTIES Interne contactpersoon

Alle scholen van Kans & Kleur hebben een interne contactpersoon in het kader van sociale veiligheid. Eén van de medewerkers van de school neemt die taak op zich.
De interne contactpersoon zorgt voor eerste opvang van ouders met een klacht. Hij/zij is een luisterend oor als zij daar behoefte aan hebben. Hij/zij bespreekt welke stappen ouders of leerlingen kunnen zetten als zij tegen een probleem aanlopen. Het is zijn of haar taak om ouders informatie te geven over de klachtenregeling en hoe de regeling werkt. De contactpersoon verwijst hen door. Hij of zij bemiddelt niet. Dat doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke klachtencommissie waarbij Kans & Kleur is aangesloten.
Ook kinderen kunnen terecht bij de interne contactpersoon als zij te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of er getuigen van zijn. In het begin van ieder schooljaar legt de interne contactpersoon aan de leerlingen uit met welke zaken zij bij hem/haar terecht kunnen. Daarnaast initieert en agendeert de interne contactpersoon het gesprek over grensoverschrijdend gedrag en het omgaan met klachten in het team.
Op onze school zijn er twee contactpersonen, t.w. Leontien Hermens en Paola van Thiel.

SPECIAAL VOOR DE OUDERS

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden zodat er zo snel mogelijk interventie kan plaats vinden.

In acht stappen wordt hierna aangegeven hoe u het best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van problemen.

 • Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit de leerkracht.
 • Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dat is. Ook als de leerkracht nog weinig weet van het probleem, is het verstandig om actie te ondernemen.
 • Wie kennis heeft van een probleem, zal er in ieder geval over na gaan denken. Dat is het begin van een oplossing.
 • Maak snel een afspraak met de desbetreffende persoon.
 • Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot hoofdzaken.
 • Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen.
 • Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Soms kunnen de emoties tijdens het gesprek hoog oplopen. Dan kan het verstandig zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij uw gesprek.
 • Houd bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt, is wel zo handig. Vooral als een van beide zich naderhand iets niet meer kan herinneren.

Schematisch weergegeven:

Probleem → gesprek leerkracht → gesprek teamleider, bouwcoördinator of directeur → overleg met de interne vertrouwenspersoon → inschakelen externe vertrouwenspersoon → indienen klacht bij de klachtencommissie

Algemene tips voor ouders:

 • Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot roddelen.
 • Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.
 • Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te vallen.

In het jaarplan staan doelen, concrete activiteiten, inzet van personeel en middelen, tijdsbestek en hoe we dit meten beschreven van de volgende beleidsterreinen:

 • Breed aanbod
 • Innovatie / uitdagende leeromgeving
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Eigenaarschap
 • Samen verantwoordelijk voor de hele school
 • Vreedzame school
 • Boeiend onderwijs
 • Zelfstandig werken
 • Passend onderwijs
 • Professionalisering
 • Borgen / evalueren
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken
 • Betekenisvol onderwijs
 • Samen verantwoordelijk voor alle leerlingen

U kunt het volledige jaarplan hier vinden.

Mag ik me even voostellen. Ik ben Annelies de Jager, jeugdverpleegkundige op o.a. de Paschalisschool. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben 15 december, 23 februari, 23 maart en 22 juni om 8.30 uur op de locatie De Suikerberg aanwezig.

Bellen of mailen voor een afspraak kan ook.

T (088) 144 71 11
mail: adejager@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl en via facebook – JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

Elk jaar maken we een kalender met info. Deze krijgt iedereen voor de grote vakantie per mail toegezonden. U kunt deze hier ook downloaden.

Ieder jaar gaan de groepen 8 ter afsluiting van hun basisschooltijd op kamp. De datum van het kamp vindt u in de kalender op de website.

LEERLINGEN DIE VOOR HET EERST NAAR SCHOOL GAAN

Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, heeft u met de leerkracht een kennismakingsgesprek. Stroomt uw kind na de grote vakantie meteen in, dan is dit gesprek de tweede of derde week. Kinderen die tussendoor instromen komen eerst een aantal dagdelen wennen. Aan het eind van die wenperiode vindt het gesprek plaats.

Van te voren krijgt u het kennismakingsformulier. Op dit formulier staan allerlei vragen die te maken hebben met de ontwikkeling van uw kind. Met deze informatie kunnen wij in kaart brengen hoe we bij uw kind kunnen aansluiten en hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. U kent uw kind immers als geen ander. U kunt het formulier voor hier bekijken.

LEERLINGEN DIE VAN EEN ANDERE SCHOOL KOMEN

Wanneer een kind van basisschool verandert, is het ook belangrijk goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Dan heeft u ook een kennismakingsgesprek met de leerkracht, wanneer uw kind is aangenomen. U kunt het formulier hier bekijken.

Waar samengewerkt wordt,  kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding,  een leerkracht of een ander die bij school is betrokken,  anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school of met de schoolleiding. Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing,  dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is Kans & Kleur aangesloten bij de Stichting GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

Het adres van deze commissie is:

Stichting GCBO

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T (070) 386 16 97
F (070) 302 08 36
mail: info@gcbo.nl

Hier kunt u een pdf-document downloaden met de klachtenregeling van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Kans & Kleur is aangesloten bij de landelijke protestants christelijke klachtencommissie.

Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Deze commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie.

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur:

Mevrouw Truus Palmen
Zij is bereikbaar op het volgende nummer: 06 29233401
De heer Wilm Janssen.
Hij is bereikbaar op de volgende nummers: (024) 3977937 en 06 17421434.

Klachten over privacy Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier

Van iedere leerling komen de relevante gegevens in een dossier. Hierin zijn verschillende gegevens te vinden, onder andere:

 • observatiemateriaal van het kind in verschillende situaties
 • rapporten.
 • gesprekken met ouders, verslagen van externen e.d.
 • eventuele kindplannen.

In groep 1-2 volgen we de leerlingen met Onderbouwd. De reken-, taalvaardigheden en motoriekontwikkeling worden op deze manier in kaart gebracht. Dit is de basis waarop we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. De aftekenkaart van Onderbouwd krijgen de kinderen mee naar huis wanneer zij naar groep 3 doorstromen.

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we naast de methodetoetsen ook methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem van het CITO. Dit systeem laat zien welke groei een kind in een bepaalde periode heeft gemaakt. De resultaten van elk kind worden vergeleken met kinderen uit het hele land in vergelijkbare omstandigheden. Leerlingen met opvallende scores worden nader gediagnosticeerd.

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Paschalisschool kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.

Bij leren gaat het om vooruitgang, ontwikkeling: iets kunnen wat je eerst niet kon, iets weten wat je eerst niet wist, iets begrijpen wat je eerst niet begreep. Het moet niet te moeilijk zijn, maar ook niet te gemakkelijk.

Hoe doen we dat in de les?

Dit betekent dat we in de les duidelijke (soms individuele) leerdoelen benoemen, samen met de leerlingen succescriteria formuleren, feedback geven (ook leerlingen onderling) en constant checken of leerlingen begrijpen wat ze leren. Kortom, we creëren een leercultuur waarin we hoge verwachtingen hebben en waarbij we uitgaan van een growth mindset (door veel te oefenen, wordt je steeds beter).

De Paschalisschool kenmerkt zich door betrokkenheid en eigenaarschap. Onze aanpak is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, een onderzoeker uit Nieuw-Zeeland. Hij heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar wat werkt in een groep, welke verandering, om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten. Hierdoor raken leerlingen gemotiveerd voor hun eigen ontwikkeling.
Voor meer informatie: https://www.lerenzichtbaarmaken.nl 

Op de Paschalisschool maken we het leren zichtbaar en verhogen we de impact van het onderwijs op de leerlingen door het gebruik van:

 • leerdoelen;
 • succescriteria;
 • coöperatieve werkvormen;
 • feedback;
 • de gezamenlijke leertaal

Wij zijn in gesprek met leerlingen om er uiteindelijk voor te zorgen dat zij beoordelings-bekwaam worden. Dat betekent dat zij begrijpen wat ze leren en hoe dit beoordeeld wordt (succescriteria). Zij kunnen hun eigen vooruitgang monitoren.

Zichtbaar lerende leerlingen kunnen 3 vragen beantwoorden: 

 • Waar ga ik heen? 
 • Waar sta ik nu? 
 • Wat is mijn volgende stap?  

Zo helpen we leerlingen hun eigen ‘leraar’ te worden. Zij weten dat je leert als je eerst iets nog niet (goed) kunt, weet of begrijpt, maar daar beter in kunt worden tot je het beheerst. Dit gaat in stapjes. Ze ontwikkelen de mindset: van fouten leer je …

Groep

1-2

3

4

5

6

7

8

 Lezen

8.30

4.00

3.15

3.15

2.30

2.30

 Taal

3.00

 –

5.00

6.45

6.45

7.30

7.30

 Rekenen

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

 Wereldoriëntatie

0.45

0.30

0.30

2.00

2.00

2.30

2.30

 Engels

0.30

0.30

 Expressievakken

2.00

2.00

1.30

1.30

1.30

1.30

 Vrij in te vullen

1.30

1.00

1.00

1.30

1.30

1.30

1.30

 Vreedzame school

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

 Bewegingsonderwijs

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

 Spel en beweging

7.15

 Ontwikkelingsmateriaal

8.00

Op onze school komt regelmatig een logopedist van de Logopedische Dienst Wijchen. In de groepen 1 t/m 3 neemt de logopedist screeningen, controles of onderzoeken af. Zij kijkt naar de stem, de spraak, het mondgedrag, de taal, het luisteren en het gehoor van kinderen (van 4 tot 7 jaar).

De logopedist die op onze school werkt heet: Josefine van Heijst

U kunt contact met haar opnemen:
mail j.van.heijst@drutenwijchen.nl
T 06 – 46 82 41 89. Zij is bereikbaar tijdens schoolweken dinsdag, woensdag en donderdagochtend.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: http://www.wijchen.nl/logopedie

LUIZENBESTRIJDING OP DE PASCHALISSCHOOL

Hoofdluizen bestaan zolang er mensen zijn. Door de eeuwen heen is er op verschillende manieren mee omgegaan. Het hebben van hoofdluis werd niet altijd als een probleem ervaren. Sinds de jaren ’90 echter wordt de hoofdluis als een plaag gezien. Vroegtijdig opsporen en bestrijden van hoofdluis.

Wie is er verantwoordelijk? Ouders en hun kind(eren). Ouders zijn de eerstverantwoordelijke personen voor opvoeding, vorming en verzorging van hun kind(eren).Ouders leren een kind omgaan met persoonlijke verzorging. De ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hoofdluis bij hun kind. De school heeft een aanvullende, stimulerende en bewakende rol in de opsporing van hoofdluis. Zij is verantwoordelijk voor de hygiëne en voor het leefklimaat op school. De enige manier om hoofdluis te bestrijden is heel regelmatig alle kinderen, thuis en op school op hoofdluis controleren.

Hoe doen we dat?                                                                                                                                                

Via de ouderraad worden er luizencontroles uitgevoerd. Elke groep heeft minimaal twee luizenkam ouders, en controleren de kinderen in de eerste week na elke schoolvakantie. Voor elke kind zijn er schone luizenkammen en controleerstokjes. Er wordt voor elk kind een nieuw stokje gebruikt. Als er haargel, vlechten,  haarlak e.d. in het haar zit kan er niet zo goed gecontroleerd worden. U wordt op de hoogte gehouden wanneer de controle plaats vindt, zodat u daar rekening mee kunt houden. Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd zijn, dan wordt u door de luizenkam ouders geïnformeerd. Uw kind kan gewoon op school blijven, maar er wordt van u wel verwacht dat u  thuis direct dezelfde dag start met behandelen. De rest van de klas wordt via de mail geïnformeerd dat er hoofdluis geconstateerd is in de klas, zodat iedereen extra alert kan zijn. Na twee weken wordt de hele groep weer gecontroleerd. Mocht het voorkomen dat er binnen een gezin langdurig/hardnekkig hoofdluis aanwezig blijft, dan zullen we overleg plegen met het GGD.

Geen taboe.  Het is belangrijk om te weten dat hoofdluis bij iedereen kan voorkomen. En niets te maken heeft met een gebrek aan hygiëne zoals weleens gedacht wordt. Iedereen, ook u, kan besmet worden. Zowel ouders als kinderen schamen zich er soms voor en durven het niet op school te vertellen.Wij verzoeken alle ouders in ieder geval direct op school te melden, wanneer zij zelf ontdekken dat hun kind luizen of neten heeft. Deze maatregel is de meest doeltreffende bij het bestrijden van hoofdluis.

Filmpje:  http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3162/Hoofdluizen

Goed om te weten: Luizen besmetting vindt voornamelijk plaats door direct haar-haarcontact, een luis kan niet springen en niet zwemmen, dus let op direct haar-haarcontact. Haren in een staart, op een knot of ingevlochten maakt de kans al kleiner. Een neet bevindt zich op ongeveer een halve centimeter vanaf de hoofdhuid, is iets of wat glazig van kleur en blijft plakken aan het haar. Om het niet te verwarren met een hoofdhuid schilfer kun je proberen of je het met je nagel makkelijk weg krijgt. Een schilfer zal gelijk meekomen, een neet moet je veel meer moeite voor doen. Een neet is 1 mm klein, een volwassen luis ongeveer 3 mm. Tussen de 7 à 10 dagen komen de eitjes uit, en duurt het 9 à 12 dagen voordat het volwassen is en een luis kan tussen de 8 en 24 uur overleven zonder voeding of warmte. Tips voor wanneer je neten of luizen hebt gevonden, want het kammen van het haar is het effectiefst als men aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Was het haar voor het kammen en maak het haar goed nat.
 • Kam met een grove kam eerst de klitten uit het haar.
 • Breng wat crèmespoeling aan in het haar en was deze voor het kammen niet uit. Hierdoor komen de luizen in het schuim terecht en kunnen ze geen reeds gekamde delen herbesmetten.
 • Bescherm voor het kammen de ogen van de te behandelen persoon met een washandje.
 • Kam vervolgens met een speciale netenkam het haar van tegen de schedel tot de haarpunten. Dit gaat het best als het hoofd wat naar voren wordt gebracht.
 • Kam pluk voor pluk en van voor naar achter en vergeet hierbij geen delen, vooral achter de oren is een favoriete plaats.
 • Veeg de kam regelmatig af en dood de luizen met azijn of alcohol of spoel ze weg in het toilet of in de wasbak.
 • Let vooral op gebieden dicht op de hoofdhuid, achter de oren, in de nek, aan de bovenkant van het hoofd en haar hangend over het voorhoofd.

Voor chemische behandeling raadpleeg eerst de apotheek of drogist. Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten. Dagelijks met een speciale netenkam het natte haar met crèmespoeling erin intensief kammen gedurende twee weken, is waarschijnlijk even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel. Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden. Blijf regelmatig controleren!

Heeft u nog vragen of wilt u hoofdluis melden?

Dit kan bij Lisa Aalbers:
mail: Lisaxje@hotmail.com

HET GEBRUIK VAN DE MAIL/PARRO

De afspraken rondom het naar de leerkrachten

 • Ouders sturen geen e-mails naar leerkrachten;
 • Wilt u een zakelijk bericht doorgeven, dan doet u dit via Parro (dokterbezoek e.d.);
 • Wilt u een afspraak met de leerkracht, dan doet u dit via Parro of telefonisch;
 • Personeelsleden zonder groep kunt u wel mailen, zij maken in de regel geen gebruik Parro (directie, IB, ICT e.d.);
 • Een ziekmelding kunt u niet via Parro doen, dit kan te laat gezien worden, dus ziekmelden blijft telefonisch; ’s morgens tussen 8.00 – 8.30 uur op nummer 024 – 3661209.

Enkele voorbeelden:

 • Een afspraak bij de orthodontist over twee weken meldt u via Parro; u kunt dan een kort oké terugverwachten en weet dat het bekend is.
 • Uw kind komt thuis met een verhaal waar u vragen over heeft of u wilt iets anders bespreken met de leerkracht; pak dan de telefoon of stuur een bericht via Parro om een afspraak te maken.

Wij hopen door het gebruik van Parro een veilige communicatielijn te hebben met ouders; persoonlijk contact blijven wij wel heel belangrijk vinden.

Het team

INTERNETREGELS VOOR KINDEREN OP DE PASCHALISSCHOOL

Wij hebben in de klas gesproken over de internetregels. Ik heb ze gelezen en houd me aan de afspraken die we gemaakt hebben:

 • Ik geef nooit persoonlijke gegevens van mijzelf of van anderen door via internet zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer van mezelf, van mijn ouder(s) of van de school zonder toestemming.
 • Ik mag me nergens aanmelden zonder toestemming van de leerkracht.
 • Ik vertel het mijn leerkracht meteen als ik informatie, foto’s of filmpjes zie, waardoor ik me niet prettig voel.
 • Op de schoolcomputers mogen geen spelletjes gespeeld worden die niets met school te maken hebben, tenzij er nadrukkelijk toestemming is verleend.
 • Ik chat op school niet met anderen.
 • Ik gebruik internet alleen om informatie op te zoeken die ik op school nodig heb, bijvoorbeeld voor mijn docuwerkstuk.
 • Ik zal nooit e-mail berichten versturen zonder toestemming van mijn leerkracht.
 • Ik zal nooit op berichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en ik vertel het meteen aan mijn leerkracht.
 • Ik krijg van mijn leerkracht te horen wat ik op de computer moet gaan doen en ik doe dan ook niet iets anders.
 • Viruswaarschuwingen of andere (fout)meldingen geef ik meteen door aan de leerkracht.
 • Als ik per ongeluk op een pagina kom waarin over seks gesproken wordt of plaatjes te zien zijn, dan geef ik dat meteen aan de leerkracht door. Ook als ik zie dat dit op een andere computer gebeurt.

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij vergadert in schooljaar 23/24 maandelijks over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie:
Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Wie zijn wij?
Oudergeleding: Els Roskam-Pelgrim Linda van Nieuwamerongen en Lidewij Derks.
Personeelsgeleding: Aafke van der Logt, Jan Kellendonk en Sandra van Grinsven.

Meldcode en Verwijsindex Risicojongeren

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode heeft als doel jeugdigen, die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling, snel passende hulp te bieden, zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie.

Ook onze school heeft een meldcode opgesteld. Om dit zorgvuldig te laten verlopen wordt er gebruik gemaakt van een stappenplan. Hierin staat beschreven wie, wat, wanneer en hoe onderneemt.

Naast de Meldcode worden, indien nodig, kinderen geregistreerd in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). De VIR is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezighoudt.

Binnen de school voert de intern begeleider, samen met de leerkracht en/of directeur, de oudergesprekken en heeft, indien nodig, contact met externe instanties. Ook is zij bevoegd om in de VIR te registreren.

Klik hier voor informatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs

08-11-2018

METHODES GROEP 3

Lezen: Lijn 3
Rekenen: Pluspunt op papier
Schrijven: Pennenstreken

METHODES GROEP 4

Lezen: Karakter
Rekenen: Pluspunt digitaal
Schrijven: Pennenstreken
Spelling: Taal Actief spelling
Taal: Taal Actief

METHODES GROEP 5 T/M 8

Lezen: Karakter
Rekenen: Pluspunt digitaal
Schrijven: Pennenstreken
Spelling: Taal Actief spelling
Taal: Taal Actief
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Natuur en techniek: Argus Clou
Geschiedenis: Argus Clou
Aardrijkskunde: Argus Clou
Engels: Groove.me (groep 7 en 8)

Missie

De Paschalisschool is een veilige plaats waarbinnen de leerlingen  hun talenten en capaciteiten optimaal kunnen ontplooien. De school helpt kinderen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen met toekomstperspectief. Als school maken we deel uit van de maatschappij; we bevorderen de samenwerking en interactie met kinderen, ouders en omgeving.

Visie

De Paschalisschool biedt aan leerlingen onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen, met als doel om iedere leerling tot zijn recht te laten komen. Aanbod, instructie en verwerking sluiten zo optimaal mogelijk aan bij de pedagogische en didactische onderwijsbehoefte(n). De leerlingen zijn gemotiveerd en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en de omgeving. Ouders en school werken intensief samen, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Mensbeeld

Wij zien ieder mens als een sociaal wezen met een unieke identiteit, die wordt gekenmerkt door ontwikkeling van cognitie, zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en socialiteit. De mens weet zich verantwoordelijk voor zichzelf en zijn omgeving.

Kernwaarden

We werken vanuit vier kernwaarden. Dit hebben we verder uitgewerkt door bij iedere waarde concreet gedrag te beschrijven. Deze waarden geven richting aan ons gedrag.

 • Plezier
 • Ontwikkeling
 • Betrokkenheid
 • Kwaliteit

Wist u dat u bij de gemeente Wijchen subsidie kunt aanvragen wanneer uw kind muzieklessen bij een vakdocent volgt? Hieronder vindt u de regeling.
Uit: Regeling jeugdsubsidie Gemeente Wijchen

Artikel 1 Criteria voor een waarderingssubsidie voor muziekonderwijs

 • De leerling is jonger dan 18 jaar en is woonachtig in de gemeente Wijchen.
 • De leerling is lid van een muziekvereniging van de Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekverenigingen.
 • De leerling volgt muziekonderwijs dat gericht is op het behalen van een erkend muziekdiploma, niveau A en/of B in het cursusjaar 2014/2015.
 • Het muziekonderwijs wordt verzorgd door een aantoonbaar bekwame muziekdocent.

Artikel 2 Subsidiebedrag en aanvragen

 • De toe te kennen subsidie bedraagt 1/3 van de scholingskosten (met inbegrip van examen-kosten) met een maximumbedrag van € 200,– per leerling per cursusjaar.
 • Aan een leerling wordt maximaal 3 cursusjaren subsidie verstrekt.
 • De (ouders/verzorgers van de) leerling dient per cursusjaar een subsidieaanvraag in via het daarvoor beschikbare subsidieformulier.
 • De aanvraag om een subsidieverlening wordt ingediend vóór 1 mei van het lopende kalenderjaar.

Aanvragen worden bij volgorde van binnenkomst behandeld waarbij aanvragen van leerlingen die al 1 of 2 keer een subsidie hebben ontvangen, voorrang krijgen boven eerste aanvragen.

Er zijn verschillende muziekverenigingen waar uw kind lid kan worden. U kunt zelf kiezen bij welke vereniging.

Harmonie DOV (Door Oefening Volmaakter) Wijchen https://dovwijchen.wordpress.com

K en V (Kunst en Vriendschap) Balgoy http://kenv-balgoy.wix.com/kenv

Meer informatie over deze regeling en aanvragen kan via de website van het Cultuurknooppunt www.cultuurknooppunt.nl Op dit moment is de site van de gemeente rondom de subsidie niet beschikbaar.

Wat zijn omgekeerde oudergesprekken?

Omgekeerde oudergesprekken zijn er vanaf groep 3. Tijdens dit gesprek is het woord vooral aan u als ouder en presenteert u uw kind aan de leerkracht. Tijdens het gesprek worden er extra contact momenten afgesproken, indien uw kind extra aandacht nodig heeft.

In groep 1-2 zijn geen omgekeerde oudergesprekken. U heeft in groep 1 een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. (zie kennismakingsgesprek) Meestal blijft uw kind in groep 2 bij dezelfde leerkracht(en). Alleen wanneer uw kind van leerkracht wisselt van groep 1 naar groep 2 is er wel een omgekeerd oudergesprek bij de start van het nieuwe schooljaar.

De scholen van Kans en Kleur hebben een breed profiel en kijken per geval of de school een leerling kan plaatsen. Soms kan een school een kind met een specifieke vraag in de ene groep wel plaatsen maar in de andere groep niet omdat daar al veel kinderen met zorgvragen zitten. In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoeken wij samen met ouders en het Onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur naar de best passend onderwijsplek op één van onze scholen. Soms is dit niet de meest nabije school maar er is altijd een passende plek.

Het ondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.

Op de Paschalisschool werken de kinderen geregeld met een laptop. Om goed te kunnen werken met de educatieve software is het van belang dat de leerlingen soms gebruik kunnen maken van auditieve ondersteuning. Alle leerlingen krijgen in groep 3 éénmalig een eigen doosje met daarin oortelefoontjes voor het gebruik op de computer. De leerlingen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
Wanneer de oortelefoontjes kapot zijn neemt de leerling van thuis nieuwe mee met als voorwaarde dat deze compact zijn en gemakkelijk in het laatje passen.

Betrouwbare online informatie over opvoeden en opgroeien: www.opvoedinforegionijmegen.nl Doen we het wel goed? Waarom is mijn kind zo verlegen? Hoe stel ik duidelijke grenzen? Maar ook: hoe lang mag mijn peuter televisie kijken? En wat doe je tegen cyberpesten? Opvoeden is een uitdagende taak: mooie momenten en onvergetelijke ervaringen, maar soms ook minder leuke situaties. Iedere ouder heeft dan ook wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Op OpvoedinforegioNijmegen.nl vinden ouders en professionals die werken met kinderen veel betrouwbare informatie. Naast informatie over opgroeien, opvoeden en gezondheid van kinderen, vind je op deze site ook cursussen, trainingen en adressen in de regio Nijmegen waar ouders/opvoeders of kinderen terecht kunnen. www.opvoedinforegionijmegen.nl / www.facebook.com/OpvoedinfoRegioNijmegen (De website en de Facebook-pagina worden beheerd door GGD Gelderland-Zuid in opdracht van de deelnemende gemeenten.)

De Ouderraad vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage waarmee de leuke activiteiten op school worden betaald. Te denken valt aan de vieringen als Sint, Kerst, Pasen, maar ook het schoolreisje. De school krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Zonder geld van de ouders kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het dagelijks bestuur van de ouderraad de plannen voor het komende schooljaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage besproken.

Voor dit jaar is de ouderbijdrage € 36, – per kind.

Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald. Daarnaast moeten scholen per 1 augustus expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten

Op school wordt er niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd. Vieringen met Kerst, Sint, Carnaval, Kinderboekenweek en schoolreisje komen echter niet vanzelf tot stand. De Paschalisschool heeft een Oudervereniging. Dit is een groep ouders die hand- en spandiensten voor de school verricht en in overleg met de school de leuke activiteiten organiseert voor de leerlingen. In het dagelijks taalgebruik wordt het bestuur van de Oudervereniging ook wel aangeduid met ‘Ouderraad’. Als oudervereniging streven we ernaar om de leerlingen een leuke schooltijd te geven. De Oudervereniging is een zelfstandige organisatie met leden en een bestuur. Ouders zijn automatisch lid en betalen een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ voor de activiteiten die de vereniging voor hun kinderen organiseert. De ouderraad zet zich in om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Ouderbijdrage

De Ouderraad vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage waarmee de leuke activiteiten op school worden betaald. De school krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Zonder geld van de ouders kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur van de Oudervereniging zijn plannen voor het komende schooljaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de bestemming van de contributie besproken. Voor dit jaar is dat € 36,- per kind.

 

Activiteiten

De leuke activiteiten op school worden door de Oudervereniging en het team georganiseerd volgens een jaarplanning. De activiteiten worden bij de start van het nieuwe schooljaar verdeeld in werkgroepen. Als bestuurslid van de Oudervereniging kan men aangeven welke activiteit hij/zij samen wil organiseren. Natuurlijk kan de Oudervereniging altijd extra hulp van ouders gebruiken! Wilt u meehelpen bij een activiteit of heeft u een leuk idee voor een activiteit? Alle ideeën zijn welkom. Of heeft u een vraag of opmerkingen voor de Oudervereniging? Neem dan gerust contact op met de Oudervereniging.

De ouderraad bestaat uit:

 • Voorzitter: Lieke Nillesen

 • Secretaris: Nicolette Vermeulen

 • Penningmeester: Carlijn van Thiel

 • Bestuursleden: Claudy Aalbers, Kelly Aalbers, Jeroen van Erp, Rebana Hofmans, Esther Reijers, Lotte Verschragen en Marvin Witlox.

De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in principe gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich dan herkiesbaar stellen voor twee periodes. Zij kunnen niet ook in de MR plaatsnemen en kunnen geen groepsouder zijn. Indien nodig is Nicole Maassen aanwezig bij de DB-vergadering. Zij is geen lid van het DB. Het DB vergadert vooraf aan de groepsoudervergaderingen. Voor meer informatie mailt u naar: paschalis.or@kansenkleur.nl

WAT VERWACHTEN WIJ VAN OUDERS

U wilt het beste voor uw kind. Dat willen wij ook. U vertrouwt uw kind acht jaar lang, vijf dagen per week (gemiddeld 25 uur) aan ons toe. U als ouder(s) bent 24 uur, 7 dagen per week verantwoordelijk voor uw kind. De opvoeding thuis en de opvoeding op school staan niet los van elkaar. Het is belangrijk dat we elkaar versterken.

Voor uw kind vinden wij het van belang dat ouders en school regelmatig contact hebben. We hechten hier veel waarde aan. Op de hieronder genoemde (minimale) momenten zien we elkaar. Wij verwachten dat u op deze momenten aanwezig bent. Vanaf groep 6 bestaat er de mogelijkheid dat uw kind bij het rapportgesprek aanwezig is.

Groep 1

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Informatie avond in september.
 3. Een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.

Groep 2

 1. Informatie avond in september
 2. Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage.
 3. Een gesprek rond de overgang naar groep 3 gekoppeld aan de rapportage.

Groep 3

 1. Informatie avond in september
 2. Omgekeerd oudergesprek
 3. Een gesprek over de ontwikkeling van het lezen na de herfstsignalering
 4. Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage

Groep 4 t/m 5

 1. Informatie avond in september
 2. Omgekeerd oudergesprek
 3. Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage

Groep 6 t/m 7

 1. Informatie avond in september
 2. Omgekeerd oudergesprek
 3. Prognose gesprek over voorlopig advies Voortgezet Onderwijs
 4. Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage

Groep 8

 1. Informatie avond in september
 2. Omgekeerd oudergesprek
 3. Adviesgesprek Voortgezet Onderwijs
 4. Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage

Wat is de informatieavond?

De school is weer begonnen, de kinderen zitten in een nieuwe groep en gaan dit jaar weer veel leren. Wat gaan ze leren? Hoe gaat het jaar er voor uw kind uitzien? We willen u dat graag laten weten. U bent misschien gewend dat de leerkracht vertelt wat er allemaal gaat gebeuren in de klas.

 MAAR BIJ ONS OP SCHOOL GAAT HET ANDERS!

Niet de juf of de meester gaat u informeren maar … uw eigen zoon of dochter!

De kinderen gaan dit samen met de leerkracht voorbereiden. U komt samen met uw kind of kinderen naar school toe. U gaat dan met uw kind naar het lokaal. Daar wordt uw kind uw gids. Met  een ‘Wegwijskaart’ vertelt uw kind wat er allemaal gebeurt of gaat gebeuren op school. U zult verrast zijn hoe goed de kinderen dit zelf kunnen. Mocht u als ouder deze avond echt niet kunnen komen, dan kan ook de oppas, opa en/of oma of iemand anders met uw zoon/dochter meekomen. U kiest zelf een begintijd die u het beste uitkomt.

Wat is het intake- of omgekeerde oudergesprek?

 • U presenteert uw kind aan de leerkracht. Van te voren vult u thuis een formulier in, die de basis vormt voor het gesprek. Afhankelijk van uw kind, kunt u dit samen invullen. Tijdens het gesprek worden er extra contact momenten afgesproken, indien uw kind extra aandacht nodig heeft.

Extra aandacht betekent extra contactmomenten.

We verwachten u tijdens de genoemde contact momenten. Daarnaast zijn er extra mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met elkaar; een voortgangsgesprek in november of juni; gesprekken waarbij een kindplan wordt gemaakt waarbij u samen met de school de ontwikkeling volgt (zie trede 2 van drietrapsmodel sociaal emotionele ontwikkeling).

Wanneer de ontwikkeling van uw kind aanleiding geeft om met u in gesprek te gaan, neemt de leerkracht contact op om een afspraak te maken. (trede 2). Uiteraard kunt u dit ook zelf aangeven. Het is niet alleen wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft, maar ook wanneer er extra uitdaging geboden moet worden. Uw kind laat dan een voorsprong in ontwikkeling zien.

In Parro hebben we een fijn en veilig middel gevonden om direct met u te communiceren; anderen krijgen nooit uw persoonlijke gegevens te zien (dus geen telefoonnummer e.d.). De leerkracht kan berichtjes en foto’s vanuit de groep sturen of u uitnodigen voor een gesprek of ouderavond. Ook zullen wij u één keer per jaar vragen om de privacy-instellingen voor uw kind(eren) in te zien en evt. te veranderen.

Parro is te gebruiken op uw mobieltje, maar ook op de pc. Op uw mobieltje kunt u via de Play Store (Android) of App Store (Apple) de Parro app downloaden en installeren. Voor de pc kunt u terecht op https://talk.parro.com.

De uitnodiging om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van Parro ontvangt u via de leerkracht.

Mocht u problemen ondervinden kunt u contact opnemen met Parro zelf (0570-572290 tussen 8.30 en 12.30 uur) of met de ICT-coördinator van onze school.

Het onderwijszorgcentrum (OZC) van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur.

Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen.

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur heeft als kerntaak om de gehele stichting te versterken wat betreft passend onderwijs. Alle scholen van Kans & Kleur leveren een bijdrage aan de realisering van passend onderwijs in Wijchen. Het onderwijszorgcentrum ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Hiertoe biedt het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur leerkrachten professionalisering en ondersteuning gericht op ondersteuning aan basisschoolleerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Het centrum is verbonden aan de Bolster, de school voor Speciaal Basisonderwijs. Het onderwijszorgcentrum kent de volgende functies:

 • Ondersteuningsplatform Wijchen (zie onder)
 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster
 • Kortdurende interventies
 • Groot overleg en consultaties voor scholen
 • Professionalisering
 • Kwaliteitsbewaking

 

Vanuit het onderwijszorgcentrum worden de volgende zaken gerealiseerd:

 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster
 • Afdeling jonge kind van het speciaal basisonderwijs in Noorderlicht
 • Crisisopvang op de Bolster
 • Schoolmaatschappelijk werk op alle scholen. Er is hulp voor leerlingen en gezinnen en toeleiding naar het sociale wijkteam.
 • Netwerk voor intern begeleiders, de Werkgroep Afstemming Leerlingenzorg (WAL).
 • Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 7 en 8 voor alle scholen van Kans & Kleur
 • Ondersteuning op de scholen door deskundigen
 • Samenwerking primair onderwijs en voortgezet onderwijs (PO-VO) voor een ononderbroken ontwikkelingslijn
 • Georganiseerd overleg met de peuterspeelzalen i.v.m. de doorgaande lijn
 • Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs
 • Gespecialiseerde naschoolse opvang binnen Wijchen door Kleur

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Bolster:

Homberg 2994

6601 XR Wijchen

Tel: (024) 645 42 41

Directeur: René Smits mailadres: rene.smits@kansenkleur.nl

Coördinator: Eline Polman mailadres: eline.polman@kansenkleur.nl

 

Passend onderwijs.

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur hoort bij het samenwerkingsverband Stromenland. Dit is een groot samenwerkingsverband met de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Dit geheel is opgedeeld in zes ondersteuningsplatforms waarvan Wijchen er één is.

Het ondersteuningsplatform is onderdeel van het onderwijszorgcentrum. René Smits is de contactpersoon van het platform.

Vanuit dit platform werken een aantal schoolondersteuners met verschillende deskundigheden op de scholen. Alle scholen hebben uren om in te zetten voor deze ondersteuning. De school bepaalt zelf hoe en voor wie de ondersteuning wordt ingezet. Een belangrijk doel hierbij is het vergroten van de vaardigheden en kennis van de leerkrachten.

Als een school, ondanks de extra ondersteuning, niet meer voldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling kan er in overleg met ouders besloten worden om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Een commissie van het ondersteuningsplatform bekijkt de aanvraag en het volledige dossier en neemt een besluit over het wel of niet toekennen van de toelaatbaarheid. Met deze verklaring kan de leerling aangemeld worden op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, afhankelijk van het soort toelaatbaarheidsverklaring.

Een toelaatbaarheidsverklaring is geldig in het lopende schooljaar en het gehele nieuwe schooljaar. Daarna wordt er opnieuw bekeken of een onderwijsplaats in het speciaal (basis) onderwijs noodzakelijk is.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven wat de basisondersteuning inhoudt en hoe de zorgstructuur is opgezet. Dit profiel is op te vragen bij de school.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.

Voorheen verzorgden alle groepen jaarlijks een podiumoptreden. Dit jaar zullen deze in een andere vorm plaatsvinden. U wordt hierover bijtijds op de hoogte gebracht.

Wij doorlopen de volgende procedure bij ziekte van een leerkracht. Voorafgaand aan het op papier zetten van deze procedure heeft de directie hierover overleg gevoerd met de MR. De MR kan zich vinden in de procedure.

Procedure vervanging bij ziekte Paschalisschool in volgorde, van stap 1 naar stap 5:

 1. Bij ziekte van de leerkracht wordt een vervanger ingezet vanuit de vervangerspool van Kans & Kleur.
 2. Indien er geen vervanger voorhanden is, wordt een groep opgesplitst (school besluit welke groep).
 3. Na één dag te zijn opgesplitst worden de ouders geïnformeerd dat de groep de volgende dag thuisblijft.
 4. Indien vervanging nog steeds niet voorhandig is, worden andere groepen afwisselend verzocht één  dag thuis te blijven.

U mag erop vertrouwen dat we ons uiterste best blijven doen om voor de beste oplossing (binnen het bereik van onze mogelijkheden) te kiezen.

Onze protocollen:

Veiligheid

Pesten

Verzuim

Rouw

Schorsen en verwijderen

Medicijngebruik
Met de invoering van het vijf gelijke dagen model zullen er meer kinderen die medicijnen gebruiken dit onder schooltijd moeten innemen. Om dit allemaal goed te laten verlopen, is hier een protocol voor opgesteld. U kunt dit protocol hier downloaden. Wilt u dit na invulling bij de eigen leerkracht inleveren?

Basisondersteuning
Protocol ‘Werkwijze basisondersteuning’ kan ter inzage opgevraagd worden bij de intern begeleider: lucienne.van.summeren@kansenkleur.nl

RAPPORT IN GROEP 1 EN 2

In groep 1 krijgen de kinderen nog geen ‘rapport’. Wel gaan we met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind gericht op de doelen van Onderbouwd. In dit gesprek bespreken we de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, de taak-werkhouding, spraak-taalontwikkeling en de grove en fijne motoriek.
Uiteraard kunt u altijd binnen lopen voor het maken van een afspraak voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.

In groep 2 krijgen alle kinderen een ‘rapport’ in februari en juni. De leerkrachten maken een verslag van de taakwerkhouding en het gedrag. Daarnaast gaan we in gesprek over de ontwikkeling van uw kind gericht op de doelen van Onderbouwd. Hiervoor gebruiken we het verslag waarin de verschillende onderdelen van de reken- en taalvaardigheden worden benoemd.

RAPPORT GROEP 3 T/M 8

Alle groepen krijgen in februari en in juni een rapport. Aan het begin van het schooljaar start u met het omgekeerde oudergesprek. Het kan zijn dat de ontwikkeling van uw kind aanleiding geeft u in november uit te nodigen voor een voortgangsgesprek. De leerkracht nodigt u dan uit, maar u kunt ook als ouder aangeven een gesprek op prijs te stellen.

Cito opbrengsten juni 2017

De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 hebben op het einde van het schooljaar citotoetsen gemaakt. De streefnormen van de Paschalisschool liggen boven de inspectienorm. De inspectie vergelijkt alle leerlingen. Kijkende naar de achtergrond van onze leerlingen is het redelijk dat de verwachtingen hoger zijn, dit wordt aangegeven met de streefnorm. De streefnorm is niet voor iedere leerling gelijk. Per leerling wordt naar de mogelijkheden gekeken. De streefnorm is het gemiddelde van de school.

Scores eind cito groepen 8

Naast de cito toets die in het voorjaar wordt afgenomen, nemen we in groep 8 het eind cito af. Deze toets wisselt jaarlijks van inhoud. Deze toets vergelijkt (in tegenstelling tot de jaarlijkse toetsen) landelijk de gegevens van onze leerlingen, met leerlingen met hetzelfde opleidingsniveau van de ouders. In het schooljaar 2019 is er geen eind cito afgenomen, maar de IEP toets. Deze eind toets heeft een andere manier van scoren.  Wel kunt u onze score vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Jaar

Gemiddelde

Score school

2014 534,4 532,6
2015 534,8 535,0
2016 534,5 537,7
2017 535,1 534,3
2018 534,9
537,4
2019  81,8 85,5
2021 79,7 82,1

De Paschalisschool is een rookvrije school. Ook op het schoolplein en aan de zijkant van het gebouw mag niet gerookt worden. Wij gaan uit van het principe: Goed voorbeeld doet goed volgen, roken doen we buiten het zicht van kinderen.

Informatie over schoolmaatschappelijk werk kunt u hier vinden.

In het schoolplan staan o.a. onze plannen omtrent kwaliteit en onze visie. U kunt het het schoolplan downloaden en/of inzien bij het tabblad informatie / downloads op de website of hierop klikken.

Elk jaar wordt er afwisselend een mini-schoolreis of een schoolreis XL georganiseerd, samen met de ouderraad.

Schooltijden:
Iedere dag heeft dezelfde begin- en eindtijd voor alle groepen: 8.30-14.00 uur. De bel gaat om 8.25 uur, ten teken dat de kinderen naar binnen mogen.

*) Verschillende groepen hebben nog een aantal vrije dagen. Deze dagen staan in de kalender en info die u per mail hebt ontvangen en kunt u ook terug vinden op de kalender op de website.

Alle kinderen van onze school zijn door de oudervereniging collectief verzekerd tegen ongevallen gedurende het verblijf op school, op weg van en naar huis en omgekeerd. Tevens tijdens activiteiten die buiten de school plaatsvinden onder toezicht van de school.

Voor informatie of bij schade kunt u contact opnemen met assurantiekantoor Peters, T (024) 641 46 95

Wij vinden het belangrijk om stagiaires te begeleiden. Naast studenten voor klassen- en onderwijsassistent begeleiden wij studenten van de PABO (opleiding voor leerkrachten) in verschillende groepen. Zij geven les in aanwezigheid en onder begeleiding van de groepsleerkracht. De leraar-in-opleiding (LIO) geeft gedurende een aantal dagen per week geheel zelfstandig les, waarbij de groepsleerkracht wel verantwoordelijk blijft, maar niet altijd in het groepslokaal aanwezig is.

Algemeen:

Directeur 
Nicole Maassen
directie-paschalis@kansenkleur.nl 

ICT-coördinator / website
Joep Janssen
joep.janssen@kansenkleur.nl

Interne begeleiding 
Lucienne van Summeren

Vakdocent gym  
Tjeerd Riewald

Vakdocent muziek
Carolien Gerritsen

Klassenassistenten
Angela Christ

Leerkracht NPO-gelden
Joep Janssen

Administratie
Anita Pauls
paschalis.administratie@kansenkleur.nl

Conciërges
Irna Habing-Kruk
Arno Tersluijsen

Groepen en leerkrachten 2022-2023:

Groep 1-2A
Jolijn Derks (tijdelijk Wendy Willems)

Groep 1-2B
Melanie Megens en Petra Heemskerk

Groep 1-2C
Marloes Sengers en Paola van Thiel

Groep 3-4A
Pieta van der Wielen en Dorris Isabelle

Groep 3-4B
Aafke van der Logt (Kelly van Gils) en Bart van de Louw

Groep 3-4C
Rosa Otten en Pieta van der Wielen

Groep 5-6A
Jan Kellendonk en Sandra van Grinsven

Groep 5-6B
Sander van der Rijt

Groep 5-6C
Maud Jansen

Groep 7-8A
Sjuul Aerts

Groep 7-8B
Maria Baltussen en Dianne Theunissen

Groep 7-8C
Kaily Tiellemans en Leontien Hermens

MAAND

WEEK

GROEP

TOETSONDERDEEL

oktober 1 Quickscan DHH voor jan-juli leerlingen

 

november 3

 

herfstsignalering VLL

 

januari 2

3

3

3

4

4

4

4-5

 

3 t/m 8

3

3

5 t/m 8

4 t/m 8

3 t/m 8

3 t/m 8

4 t/m 8

 

rekenen M versie

wintersignalering VLL

technisch lezen  leestechniek

begrijpend lezen

leestempo M versie

woordenschat M versie

spelling M versie

DMT

februari

 

7

7-8

 

3

4 t/m 8

3 en 5

 

DMT

bij de risicoleerlingen AVI versie A

Quickscan DHH; uitgezonderd leerlingen die al herkend zijn in DHH

maart 1 Quickscan DHH voor aug-jan leerlingen

 

april 16 8 Centrale eindtoets

 

april 3

 

Lentesignalering VLL

 

juni 22-23

22-23

22-25

22-23

22-23

22-23

22-23

22-23

22-23

25-26

4

3

3 t/m 7

2

3

3 t/m 7

3 t/m 7

3 t/m 7

3 t/m 7

3 t/m 8

begrijpend lezen

leestechniek

DMT

taal en rekenen voor kleuters E2

eindsignalering VLL

woordenschat E versie

rekenen E versie

leestempo E versie

spelling E versie

bij de risicoleerlingen AVI versie B

Het begrip “uitgestelde aandacht” is belangrijk binnen de Paschalisschool. Hiermee wordt bedoeld, dat kinderen leren dat de leerkracht soms niet meteen kan helpen. Ze zoeken eerst zelf of met hulp van anderen een oplossing voor hun probleem. Dit bevordert de zelfstandigheid. Lukt dat niet, dan is de leerkracht even later wel beschikbaar. De momenten waarop de juf of meester niet kan helpen, worden met een stoplicht aangegeven. Gedurende deze tijd heeft de leerkracht de gelegenheid om kinderen te helpen die extra aandacht nodig hebben.

Wanneer u uw kind wil laten uitschrijven, moet u hiervoor een formulier invullen. Dit is bij de administratie te verkrijgen. Met de leerkracht van uw kind spreekt u af hoe de rapportage naar de nieuwe school zal plaatsvinden. Over iedere leerling die de school verlaat zijn we wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen ten behoeve van de ontvangende school.

Op onze school willen we het optimale uit onze leerlingen halen. We hebben hierbij hoge verwachtingen. Mensen kunnen hoge verwachtingen alleen waarmaken als zij zich veilig voelen. Daarom is het belangrijk dat op de Paschalisschool een positief werk- en leefklimaat heerst en dat de schoolomgeving ordelijk is.

Veiligheid gaat over gedrag van mensen en de cultuur in een organisatie. Het gaat over de wijze waarop de mensen die bij de school betrokken zijn, met elkaar en hun omgeving omgaan. Op een veilige school voelen leerlingen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leerkrachten. Privacy is een aspect van de sociale veiligheid. Niet iedereen maakt in zijn leven de juiste keuzes. Normaal gesproken blijven die keuzes privé. Dit geeft mensen de gelegenheid om te experimenteren en om fouten te maken waar ze van leren. Privacy geeft daarmee de mogelijkheid tot ontwikkeling en groei, zonder geconfronteerd te worden met keuzes uit het verleden. Leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilige (digitale) leeromgeving en werkomgeving: een school waar kinderen veilig kunnen experimenteren en fouten kunnen maken, om daar vervolgens van te leren.

Leerkrachten
Wanneer een leerkracht jarig is, viert deze dit desgewenst met de groep op zijn/haar verjaardag in de klas. De leerkracht bekijkt zelf of en hoe hier invulling aan wordt gegeven. Uitgangspunt is dat het geen grote activiteit wordt die ten koste van de onderwijstijd gaat.

Leerlingen
▪ Met een verjaardag mag alles getrakteerd worden (een ijsje mag … een ijskar laten komen niet), maar we promoten een gezonde traktatie. Hier kunt u ideeën op doen.
▪ Speelgoed traktaties gaan in de tas mee naar huis.
▪ Ouders zijn niet aanwezig bij verjaardagen. In afstemming met ouders kan de leerkracht foto’s maken en deze met ouders delen via Parro.

De verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk in de klas gevierd.

Uitnodigingen voor een verjaardag geven wij niet op school aan elkaar.
Bij voorkeur worden uitnodigingen verstuurd of thuis afgegeven. Mocht het niet anders mogelijk zijn, dan geven wij uitnodigingen buiten de poort aan elkaar.
Waarom doen we dat zo? Het is superleuk om uitnodigingen uit te mogen delen, en nog leuker om een uitnodiging te krijgen! Het is heel erg vervelend om te zien dat jij er geen krijgt en een ander wel.

VERKEER ROND ONZE SCHOOL

Om te zorgen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie willen wij u het volgende vragen:

 • Wilt uw u kind(eren) zoveel mogelijk lopend naar school sturen – dus zonder fiets;
 • De kinderen die met de fiets komen nemen de 2de poort aan de rechterkant;
 • Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, wilt u hem of haar dan op de parkeerplaats afzetten? Deze is bereikbaar via  de Randweg. U kunt ook gebruik maken van de Kus- en Zoefstrook rondom het ONI-gebouw.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

De Paschalisschool gaat uit bij het verlenen van verlof van de leerplichtwet. Is uw zoon of dochter tussen de 5 en 17 jaar? Dan is uw kind leerplichtig. Verlof voor een vierjarige kleuter mag de school in principe niet weigeren. Omdat wij als school goed onderwijs willen verzorgen, gaan we er van uit dat ook ouders van vierjarige kinderen zoveel mogelijk binnen de vakanties op vakantie gaan.

Een leerplichtige leerling mag buiten de schoolvakanties om niet van school wegblijven.

Op deze regel is echter één uitzondering!

Wanneer u als ouder(s) in verband met de specifieke aard van uw beroep niet weg kan in een schoolvakantie, kunt u voor uw zoon of dochter slechts eenmalig extra vrij vragen. Dit kan voor een maximum van tien dagen per jaar. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor de aanvraag van dit extra verlof is het gewenst dit minimaal zes weken van tevoren aan te vragen. Er  wordt voordat er toestemming kan worden gegeven overlegd met de leerplichtambtenaar.

Daarnaast kunt u verlof aanvragen op grond van gewichtige omstandigheden. Zie richtlijnen.

De directie toetst de aanvraag aan de richtlijnen verlof.

Een formulier voor verlofaanvraag kunt u hier downloaden. Het formulier kan worden ingeleverd bij de leerkracht. U krijgt binnen 10 dagen bericht of het verlof wordt verleend.

Wilt u meer informatie over de leerplicht of denkt u dat de leerplichtambtenaar u bij een specifiek probleem kan helpen, dan kunt u contact opnemen met een van de leerplichtambtenaren van de gemeente Wijchen.

De leerplichtambtenaren van de gemeente Wijchen zijn Wil Fest en Marieke Bakker .
Wil Fest: T (024) 6492304                        Marieke Bakker: T (024) 7517214

Wij houden ons strikt aan de regels zoals die door de wetgever zijn bepaald. Indien het vervoer niet correct kan worden ingericht, kan de school besluiten die excursie te laten vervallen. Voor de juiste regels verwijzen wij naar de site van de ANWB. Klik hier.

Breed verrijkingsaanbod in groep 1-2   

Vanaf het moment dat duidelijk is dat een kleuter deel uitmaakt van de doelgroep, wordt gestart met een breed verrijkingsaanbod.

Uitgangspunten van een breed verrijkingsaanbod:

 • Er wordt verrijking aangeboden op zoveel mogelijk verschillende ontwikkelingsgebieden, dus  zo breed mogelijk
 • Er wordt verrijkingsmateriaal gezocht dat aansluit bij de verschillende manieren van leren die passen bij kleuters
 • Er wordt aangesloten bij de diverse werkvormen, die gehanteerd worden bij de routinelessen van Onderbouwd (kringgesprek, werken met ontwikkelingsmateriaal, spelen in hoeken, werken met projecten)

Ontwikkelingslijnen worden uitgebreid (hiervoor worden materialen aangeschaft of aanvullende opdrachten ontwikkeld. Er wordt aangegeven welke verrijkingsmogelijkheden de methode Onderbouwd biedt

Verrijkingsaanbod groep 3-8

 • In de tijd die vrijkomt door compacting werken leerlingen aan verrijkingsopdrachten
 • Er wordt niet vooruit gewerkt met de leerstof en er wordt geen leerstof aangeboden van een volgend leerjaar
 • Er zijn vaste onderwijsarrangementen voor de eerste leerlijn voor aanvankelijk lezen, spelling en rekenen opgenomen in het groepsplan

Aanbod leerlingen tweede leerlijn via individueel handelingsplan

Begeleiding bij verrijkingswerk

 • Begeleiding verrijkingswerk eerste leerlijn en tweede leerlijn in verrijkingsgroep
 • Leerlingen werken ook in de groep aan verrijkingsopdrachten
 • Tweede helft schooljaar kunnen leerlingen ook vragen stellen over verrijkingswerk aan de reguliere leerkracht (niveau eerste leerlijn)

ADVIESGESPREKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)

Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het VO gaat een verantwoordelijke taak. Wij willen hier zorgvuldig mee omgaan. Bij het opstellen van dit advies nemen we de volgende aspecten mee: de gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem, de gegevens van de methode gebonden toetsen, de observatiegegevens en de zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding van de leerling.

In groep 6 wisselen we tijdens de voortgangsgesprekken in februari / maart mondeling de verwachting uit van de uitstroom naar het VO. Aan het eind van het schooljaar is er een gesprek.

In groep 7 bespreken we tijdens de voortgangsgesprekken in februari / maart het voorlopig schooladvies. Uw zoon / dochter is bij dit gesprek aanwezig. Aan het eind van het schooljaar is er een gesprek.

In groep 8 wordt in oktober het voorlopig advies besproken tijdens de omgekeerde oudergesprekken. In februari wordt het definitief advies gegeven voor de open dagen van het VO. Voor 1 maart dient u als ouder(s) uw zoon / dochter op de school van uw keuze aan te melden.

De volgende richtlijnen hanteren wij voor de advisering: 

 • VWO
  Leerlingen hebben een goede zelfverantwoordelijkheid en planningsvaardigheden Beschikken over doorzettingsvermogen en goede motivatie
  Hebben inzicht in de lesstof
  CITO-LOVS: maximaal I of I+ scores
  Maximaal 1 hoge II score
 • HAVO
  Zie boven, hebben behoefte aan meer begeleiding van de leerkracht.
  CITO-LOVS: II en I scores.
  Indien er een III- score is op een CITO –toets, dan moet er een voldoende zijn voor het zelfde vak op de methode gebonden toets. 
 • VMBO T
  Leerlingen hebben begeleiding nodig van de leerkracht op het gebied van taakwerkhouding, zelfsturing, planning. Deze leerlingen zijn gemotiveerd om te leren.
  CITO-LOVS: maximaal II en III scores.
  Maximaal 1 hoge IV score. 
 • VMBO K
  Deze kinderen hebben behoefte aan regelmatige herhaling van de lesstof en zijn meer praktisch ingesteld. Over het algemeen worden deze kinderen opgeleid tot praktische beroepen. Huiswerk wordt door deze leerlingen vaak gezien als een belasting.
  CITO-LOVS: III en IV scores. 
 • VMBO B/praktijkonderwijs
  Zie hierboven.
  VMBO B: CITO-LOVS: IV en V scores of anders vermeld zoals in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.
 • Praktijkonderwijs: Het uitstroomniveau is bepaald in het OPP van de leerling.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)                                                                                                                        

Voor leerlingen die (tijdelijk) extra hulp nodig hebben, is er het LWOO. De leerlingen in het LWOO krijgen extra begeleiding. Daarnaast volgen de leerlingen onderwijs in kleinere groepen, waardoor ze meer aandacht krijgen. Leerlingen in het LWOO volgen hetzelfde programma als leerlingen in het regulier onderwijs en sluiten de opleiding meestal gewoon af met een VMBO-diploma. De Regionale Verwijzingscommissie (RVC) bepaalt, aan de hand van landelijk vastgestelde criteria, of de leerling in aanmerking komt voor LWOO.

Leerlingen die hier eventueel voor in aanmerking komen moeten een leerachterstand hebben op tenminste twee van die vier leergebieden; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Minimaal één daarvan moet rekenen of begrijpend lezen zijn. Als uitgangspunt wordt soms naar het LOVS gekeken. Soms kan een aangetoonde sociaal-emotionele problematiek ook leiden tot plaatsing in het LWOO. (uit de brochure ‘toelating tot het Leerwegondersteunend- en Praktijkonderwijs)

Procedure voor een afwijkend advies indien ouders het niet eens zijn met het advies.

 1. De basisschool maakt zijn schooladvies weloverwogen. Indien ouders er niet mee kunnen instemmen, wordt dit vermeld op het Inschrijfformulier van het VO. De basisschool wijzigt het advies niet op verzoek van de ouders. Ouders kunnen in gesprek gaan met de directeur van de school.
 2. Ouders kunnen eventueel een nader intelligentieonderzoek laten doen.
 3. Ouders worden verwezen naar de school van het VO, waar de uiteindelijke beslissing voor plaatsing ligt.

http://prezi.com/ecyu-uxtdouv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

http://schoolkeuzehulp.nl/

Door het werken met ‘De Vreedzame School’ schenkt de school structureel aandacht aan de sociaal emotionele competenties (zoals constructief conflicten oplossen, omgaan met boosheid, omgaan met diversiteit, empathie en verplaatsen in anderen) en aan leerlingparticipatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.Van groep 1 tot en met groep 8 wordt gewerkt met en vanuit de principes van deze methode. Elk jaar worden een aantal leerlingen van groep 7 en 8 opgeleid en ingezet als mediator.

We streven naar niet teveel afspraken. De afspraken moeten wel duidelijk zijn en consequent worden toegepast. Ze gaan uit van het principe: “We gaan respectvol met elkaar om”.

We hanteren de kapstokregels van “De Vreedzame School”:

 • Wij zorgen er voor dat onze school er netjes en verzorgd uit ziet.
 • Wij zorgen er voor het in en om onze school veilig is voor iedereen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met elkaars spullen en de spullen van school.
 • Wees beleefd tegen iedereen en luister naar elkaar.
 • Geef iedereen de mogelijkheid om te leren.
 • Conflicten, we lossen ze op.

Verdere informatie:

Kinderen groeien niet meer op in een wijk of dorp, maar in een wereld die dorp is geworden. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) veranderen onze wereld razendsnel. Dit betekent dat wij onze leerlingen hierop moeten voorbereiden. Je rol en positie vinden binnen deze complexe, snel veranderde maatschappij vraagt veel meer dan goed kunnen lezen, rekenen en leren.

Een goede ontwikkeling van sociaal-emotionele competenties zijn een fundament voor het verdere leven. Zij vormen  de basis voor een goede omgangssfeer op school en competenties die de leerlingen ook buiten de school nodig hebben.
Door het gebruik van de methode ‘De Vreedzame School’ schenkt de school structureel aandacht aan de sociaalemotionele competenties (zoals constructief conflicten oplossen, omgaan met boosheid, omgaan met diversiteit, empathie en verplaatsen in anderen) en aan leerlingparticipatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dit betekent dat de leerlingen

 • inzicht krijgen in gedachten, gevoelens en handelen, niet alleen van zichzelf maar ook van anderen.
 • communicatievaardigheden leren en deze inzetten om conflicten op te lossen.
 • leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander en de omgeving; proactief werken aan een veilig schoolklimaat.

Vanaf groep 1 wordt hier wekelijks in de groep structureel aandacht aan besteed. Termen als win-win, opsteker en afbreker vindt u terug in het taalgebruik van de kinderen en iedereen die op de Paschalisschool werkt (medewerkers  Paschalis en De Eerste Stap).

Kinderraad

Vanaf groep 5 is iedere groep vertegenwoordigd in de kinderraad. Zij komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar. Onder leiding van de directeur worden allerlei onderwerpen besproken. Praktische zaken zoals het inrichten van de speelplaats en thema’s die bijdrage aan een veilig schoolklimaat. In de maandagkrant vindt u een verslag terug van de kinderraadsvergadering.

Mediatoren.

In de groepen 7 en 8 kunnen leerlingen worden opgeleid als mediator. Zij kunnen dan op verzoek van kinderen bemiddelen bij eenvoudige conflicten.

Bezoek ook de website van De Vreedzame School.

Ieder kind krijgt in groep 4 een vulpen van de school. Dat is een vulpen van een goede kwaliteit. Deze pen gaat steeds mee naar een volgende groep.

Mocht de pen stuk gaan dan kan op school bij de administratie voor € 5,- een nieuwe pen gekocht worden.

Het is verplicht om op school met een vulpen te schrijven om zodoende een goed leesbaar handschrift te ontwikkelen. Alleen op verzoek van een ergotherapeut kan er ook met met een andere pen worden geschreven.

ZIEKMELDEN

Als uw kind ziek is, zoek dan geen contact met de leerkracht maar bel naar school (024 – 3661209) tussen 8.00-8.30 uur. U krijgt dan in de meeste gevallen de conciërge of administratief medewerkster aan de lijn. Deze geeft de boodschap direct door aan de leerkracht.

Wanneer uw kind zonder bericht afwezig is op school, zal er altijd contact met u opgenomen worden.