Hoe werken we in de groepen 3 t/m 8

Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem, deels in de vorm van combinatiegroepen. Er zijn meerdere niveaus in een groep, wat inhoudt dat niet elke leerling hetzelfde werk doet.
Wij werken volgens het IGDI model. Dit staat voor: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Het is een instructiemodel met een zeer groot leerrendement. Leerlingen die minder instructie nodig hebben gaan, na een korte instructie, zelf aan het werk. Zij maken minder stof en krijgen daarnaast ander werk. Leerlingen die juist meer moeite hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie. De instructie is in het kort in drie groepen onderverdeeld; verkorte-, basis- en verlengde instructie. We spreken daarom over onderwijs op maat, de leerstof en instructie worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.

De methode ‘De Vreedzame School’ maakt deel uit van het aanbod op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit geldt voor alle groepen. Meer informatieve vind u op de website onder “De Vreedzame School”.

Volgen van de ontwikkeling

De ontwikkeling van uw kind volgen we o.a. met de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht. Daarnaast nemen we in januari en in mei – juni CITO – toetsen af. Wanneer de ontwikkeling van uw kind extra aandacht nodig heeft, nodigen we u uit voor een gesprek. Uiteraard kunt u ook altijd zelf een gesprek aanvragen bij de leerkracht wanneer u daar behoefte aan heeft.

Rapport groep 3 t/m 8

Alle groepen krijgen in februari en in juni een rapport. Aan het begin van het schooljaar start u met het omgekeerde oudergesprek. Het kan zijn dat de ontwikkeling van uw kind aanleiding geeft u in november uit te nodigen voor een voortgangsgesprek. De leerkracht nodigt u dan uit, maar u kunt ook als ouder aangeven een gesprek op prijs te stellen.

Groep 3

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen geleidelijk les in nieuwe vakken. Er wordt van ze verwacht dat ze steeds meer om kunnen gaan met gerichte taken. Leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan begrijpend luisteren. Dit is de voorloper van begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen worden er verschillende strategieën, een soort regels aangeboden. Dit is bijvoorbeeld de strategie voorspellen. De strategie die in een week centraal staat, worden dan door de hele school gebruikt. In de groepen 3 en 4 doen we dat met voorlezen. In het eerste halfjaar worden de letters aangeleerd en kunnen de kinderen klankzuivere woordjes van drie letters lezen. In het tweede halfjaar worden de tweeteken- en drietekenklanken aangeleerd. Binnen de methode zijn er verschillende aanpakken. Er zijn immers ook al kinderen die al kunnen lezen. Deze kinderen volgen de drie sterren aanpak.

Met rekenen worden de getallen van 1 t/m 20 aangeleerd. Er wordt gestart met ‘erbij’ en ‘eraf’ sommen en de kinderen verkennen de getallen tot 100 op de getallenlijn. Elke rekenles starten we met automatiseren.

Groep 4

Aan het begin van groep 4 beheersen de meeste kinderen de basisvaardigheden. Zij gaan beginnen met het toepassen van het geleerde. De kinderen die nog niet zo ver zijn krijgen extra aandacht. Naast lezen, rekenen en schrijven horen taal en spelling eveneens tot het basisaanbod. Met lezen worden er steeds moeilijkere woorden aangeboden, ook het leestempo wordt geoefend. Bij taal speelt de woordenschat een belangrijke rol. Er wordt aandacht besteed aan zowel schriftelijke als mondelinge taalvaardigheden.

Met rekenen worden + en – sommen tot 100 aangeboden en de tafels van 1 t/m 10 worden aangeleerd. Naast het vermenigvuldigen behoren ook de deelsommen tot het basisaanbod.

Net als in groep 1 en 2 komen er in groep 3 en 4 wereld verkennende thema’s aan de orde. In groep 4 worden de muzieklessen door een vakdocent gegeven.

Groep 5 t/m 8

In de groepen 5 t/m 8 blijven we veel aandacht schenken aan rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. De nadruk wordt echter steeds meer gelegd op het toepassen van het geleerde en verdieping van de leerstof. Vanaf groep 5 zijn natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis aparte vakken, wij gebruiken hiervoor de methode Argus Clou. Voor begrijpend lezen gebruiken we de actuele teksten van Nieuwsbegrip. Engels staat vanaf groep 7 structureel op het lesrooster.
Net als in de onderbouw vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Hiervoor gebruiken we de methode ‘De Vreedzame School’.
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en het zelfstandig werken van de kinderen. De kinderen leren presenteren door het houden van boekbesprekingen, spreekbeurten en het presenteren van zelfgemaakte PowerPoint presentaties.
Ook hebben we een kinderraad vanaf groep 5. Een aantal keren per jaar vergaderen zij en praten mee over verschillende zaken die zij zelf inbrengen.