Paschalisschool: een vreedzame school

Kinderen groeien niet meer op in een wijk of dorp, maar in een wereld die dorp is geworden. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) veranderen onze wereld razendsnel. Dit betekent dat wij onze leerlingen hierop moeten voorbereiden. Je rol en positie vinden binnen deze complexe, snel veranderde maatschappij vraagt veel meer dan goed kunnen lezen, rekenen en leren.

Een goede ontwikkeling van sociaal-emotionele competenties zijn een fundament voor het verdere leven. Zij vormen de basis voor een goede omgangssfeer op school en competenties die de leerlingen ook buiten de school nodig hebben.
Door het gebruik van de methode ‘De Vreedzame School’ schenkt de school structureel aandacht aan de sociaalemotionele competenties (zoals constructief conflicten oplossen, omgaan met boosheid, omgaan met diversiteit, empathie en verplaatsen in anderen) en aan leerlingparticipatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dit betekent dat de leerlingen:

  • inzicht krijgen in gedachten, gevoelens en handelen, niet alleen van zichzelf maar ook van anderen.
  • communicatievaardigheden leren en deze inzetten om conflicten op te lossen.
  • leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander en de omgeving; proactief werken aan een veilig schoolklimaat.

Vanaf groep 1 wordt hier wekelijks in de groep structureel aandacht aan besteed. Termen als win-win, opsteker en afbreker vindt u terug in het taalgebruik van de kinderen en iedereen die op de Paschalisschool werkt (medewerkers Paschalis en De Eerste Stap).

Kinderraad

Vanaf groep 5 is iedere groep vertegenwoordigd in de kinderraad. Zij komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar. Onder leiding van de directeur worden allerlei onderwerpen besproken. Praktische zaken zoals het inrichten van de speelplaats en thema’s die bijdrage aan een veilig schoolklimaat. In de Paschalis Flits vindt u een verslag terug van de kinderraadsvergadering.


Mediatoren

In de groepen 7 en 8 kunnen leerlingen worden opgeleid als mediator. Zij kunnen dan op verzoek van kinderen bemiddelen bij eenvoudige conflicten.
Bezoek ook de website van De Vreedzame School.