Wat is Medezeggenschap?

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij vergadert in schooljaar 21/22 maandelijks over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie

Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via de mail: paschalis.mr@kansenkleur.nl

Wie zijn wij?

Personeelsgeleding 
Maria Baltussen penningmeester, literatuur, communicatie achterban
Sandra van Grinsven literatuur
Jan Kellendonk vice-voorzitter, PR, communicatie achterban
Oudergeleding
Jessie Suripatty voorzitter
Els Roskam – Pelgrim secretaris
Babette Boer communicatie achterban
Fons Merkx (niet op de foto) vertegenwoordiging GMR

MR Paschalis 2021-2022

Vergaderdata schooljaar 2021 – 2022:

donderdag 2 september 16.30 uur
donderdag 7 oktober 16.00 uur
donderdag 4 november 16.00 uur
dinsdag 14 december 16.00 uur
donderdag 27 januari 16.00 uur
dinsdag 22 februari 16.00 uur
donderdag 24 maart 16.00 uur
dinsdag 19 april 16.00 uur
donderdag 19 mei 16.00 uur
dinsdag 28 juni 16.00 uur